Foukaná izolace Climastone®

Foukaná minerální izolace Climastone®

Minerální vlna Climastone® je unikátní tepelná a akustická izolace. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Climastone je originální finální produkt, není vyroben z odřezků. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, nicméně je nutné izolaci v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.


Základní vlastnosti

  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 – 0,041 W/m.K (dle objemové hmotnosti izolace)
  • objemová hmotnost izolace: 40 – 130 kg/m3 (dle použití)
  • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
  • třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
  • šíření plamene = 0,00 mm / min
  • třída sesednutí: S1 neměřitelné (≤ 1)

Výrobek je velmi stabilní a při dodržení předepsaných objemových hmotností poskytuje dlouhodobě perfektní technické parametry. Je striktně vyráběn z kvalitní kamenné vlny a zabezpečuje významné zvýšení odolnosti správně vyplněných konstrukcí. Vlákno je stabilní i při teplotách nad 600 °C. Pozor nezaměňovat s výrobky z vláken skelných! Skelná vlákna na rozdíl od minerálních mají nízkou teplotu tavení!


Použití a aplikace

Climastone® je určen pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí – zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky a podhledy. Výrobek je vhodný pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob, nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.

Aplikace se provádí za sucha s pomocí strojního zařízení a je možná tzv. volným foukáním (například nepochozí půdy) nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Systém umožňuje izolovat bez spár a nalézt řešení i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot.

Climastone® je dodáván pouze prostřednictvím školených aplikačních firem. Výrobce CIUR a.s. doporučuje obracet se s požadavky na použití této izolace pouze na profesionální a certifikované firmy, které garantují posouzení vhodnosti a správného provedení aplikace. Foukání by mělo probíhat do uzavřených prostor, kde nehrozí trvalý nebo náhodný únik do obytných prostor, a to jak v průběhu aplikace, tak i následně při užívání budovy. Výrobek není určen pro přímý trvalý kontakt s osobami obývajícími izolovaný objekt a nesmí být použit jako součást interiéru. 

Je třeba předem vyhodnotit, zda je izolovaný prostor vhodný pro tento typ izolace i z hlediska vlhkosti. Vhodné je zkontrolovat riziko kondenzace vlhkosti uvnitř izolační vrstvy výpočtem.